boss60_1
 
นายถาวร เพ็ชรบัว
ผู้อำนวยการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3
 
reo3pl
 

Search

หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน สสภ.3
ข่าว
ติดต่อเรา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานวิชาการ
บทความสิ่งแวดล้อม
เอกสารและคู่มือ
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการความรู้
องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
สาระน่ารู้
กระดานสนทนา
ระบบแสดงผลเตือนภัยคุณภาพอากาศจากรถตรวจอากาศเคลื่อนที่
ระบบแสดงผลเตือนภัยคุณภาพน้ำพื้นที่วิกฤต
ข้อมูลเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
แผนผังเว็บไซต์
คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
ประกาศเตือนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ
คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยสนับสนุนโดรงการจังหวัดสะอาด
GREEN OFFICE 2560
GREEN OFFICE 2561
GREEEN CITY 2561
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด 2561
ฐานข้อมูลขยะ
โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านพื้นที่ สสภ3 ปี2561
ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำย้อนหลัง6ปี

เข้าระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไปออนไลน์
Free Counter
เมื่อ 1 มกราคม 2557
::..การจัดการองค์ความรู้..::
km_mnre
wb12
km_reo3
 
::..ระบบติดตาม/ประเมินผล..::
1
2
3

 
::..บริการประชาชน..::
1
11
2
3
5
7
002
003
004
005
 

::..ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม..::

 flower01  ระบบข้อมูลคุณภาพอากาศและ

เสียง (กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ระบบข้อมูลการบริหารจัดการ

ที่ดิน (สผ.)

 flower01  ฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน

(กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ฐานข้อมูลการป้องกันมลพิษ

(กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล

(กรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

 flower01  ระบบฐานข้อมูลธรณีวิทยาและ

ทรัพยากรธรณี (กรมทรัพยากรธรณี)

 flower01  ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมิน

ประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น

(กรมทรัพยากรน้ำ)

 flower01  ข้อมูลสถิติ อุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

 flower01  ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาด

เล็ก (กรมพัฒนาที่ดิน)

 flower01  ดินของประเทศไทย (กรมพัฒนา

ที่ดิน)

 flower01  ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของ

ประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน)

reo03_code


 

ค่านิยม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ"
คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
กฎกระทรวงมาตรา 80
 
ถาม : แหล่งกำเนิดมลพิษซึ่งถูกประกาศให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษจะต้องถูกควบคุมภายหลังจากกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้จะต้องดำเนินการรายงานตามบทบัญญัติ ม.80 หรือไม่
 
ตอบ : มาตรา 80  เป็นบัญญัติกำหนดหน้าที่ของแหล่งกำเนินมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งน้ำเสียในการรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  ไม่ว่าแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นจะถูกประกาศให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมก่อนหรือหลังจากที่กฎกระทรวง ม.80 มีผลบังคัใช้ เช่นเดียวกับบทบัญญัติตามมาตรา 70 ซึ่งกำหนดให้แหล่งกำเนิดมลพิษถูกควบคุมมีหน้าที่ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาจากความเหมาะสมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีด้วย
 
 
ถาม :โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมถือเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องปฏิบัติตามกฏหมายมาตรา 80 หรือไม่อย่างไร
 
ตอบ : โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมถือเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งน้ำเสียตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2539) เรื่องกำหนดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมถือเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษขนาดใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบการจัดการน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้น นิคมอุตสาหกรรมจึงเป็นผู้ทำหน้าที่รายงานตามกฎกระทรวงฉบับนี้แทนโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนั้นๆ
 
ถาม :โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตนเองและได้ระบายน้ำออกสู่ท่อปิดระบบบำบัดนำ้เสียกลางของนิคมอุตสาหกรรมจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายมาตรา 80 อย่างไร
 
ตอบ : ทุกโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมจำต้องมีการจัดส่งน้ำสียไปยังระบบบำบัดน้ำเสียกลางของนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 78/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้น นิคมอุตสาหกรรมจึงอยู่ในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษและเป็นผู้รับผิดชอบ การรายงานตามกฎกระทรวงมาตรา 80 ด้วยเหตุนี้ ทุกนิคมอุตสาหกรรมที่มีระบบบำบัดน้ำเสียกลางจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฏกระทรวงมาตรา 80
         หากกรณีที่นิคมอุตสาหกรรมบางแห่งไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียกลางหรือมีระบบบำบัดน้ำเสียกลาง แต่ไม่สามารถรับน้ำเสียจากทุกโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบำบัดได้ กรณีเช่นนี้ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งไม่มีการส่งน้ำเสียไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียกลางของนิคมอุตสาหกรรม โรงงานเหล่านี้จึงต้องบำบัดน้ำเสียเอง และมีหน้าที่รายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของตนตามกฎกระทรวงดังกล่าว
 
ถาม : สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมและต้องปฏิบัติตามกฏหมายมาตรา 80 หรือไม่
 
ตอบ : การพิจารณาว่าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งใด เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมจะต้องพิจารณาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือ ออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก และประเภท ข ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุม
 
ถาม :สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งไม่มีกิจกรรมการทิ้งของเสีย ไม่มีบริการล้างรถ และมีเพียงหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 2 หัวเท่านั้น จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา 80 หรือไม่อย่างไร
 
ตอบ : เมื่อพิจารณาจากกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2546 ซึ่งได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก และประเภท ข แล้ว หากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวเข้าข่ายเป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก หรือ ข ก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา 80 เนื่องจากการพิจารณาว่าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งใดถือเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียไม่ได้พิจารณาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถานีบริการน้ำมันนั้น
 
ถาม : คำว่า "ระบบบำบัดน้ำเสีย" ตามคำนิยามสำหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงครอบคลุมเพียงใด
 
ตอบ : กฎกระทรวงมาตรา 80 บัญญัตินิยามคำว่า "ระบบบำบัดน้ำเสีย" ให้หมายความว่ากระบวนการบำบัดนำ้เสีย และให้หมายความรวมถึงท่อสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการบำบัดนำ้เสียด้วย ดังนั้นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีระบบอุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆ ซึ่งทำกระบวนการบำบัดน้ำเสียก็ถือว่ามีระบบบำบัดน้ำเสียตามนิยามข้างต้นแล้ว เช่น บ่อดักไขมันก็ถือเป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียประเภทหนึ่ง