boss60_1
 
นายถาวร เพ็ชรบัว
ผู้อำนวยการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3
 
reo3pl
 

Search

หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน สสภ.3
ข่าว
ติดต่อเรา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานวิชาการ
บทความสิ่งแวดล้อม
เอกสารและคู่มือ
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการความรู้
องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
สาระน่ารู้
กระดานสนทนา
ระบบแสดงผลเตือนภัยคุณภาพอากาศจากรถตรวจอากาศเคลื่อนที่
ระบบแสดงผลเตือนภัยคุณภาพน้ำพื้นที่วิกฤต
ข้อมูลเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
แผนผังเว็บไซต์
คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
ประกาศเตือนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ
คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยสนับสนุนโดรงการจังหวัดสะอาด
GREEN OFFICE 2560
GREEN OFFICE 2561
GREEEN CITY 2561
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด 2561
ฐานข้อมูลขยะ
โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านพื้นที่ สสภ3 ปี2561
ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำย้อนหลัง6ปี

เข้าระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไปออนไลน์
Free Counter
เมื่อ 1 มกราคม 2557

คุณพึ่งพอใจเว็บไซต์นี้หรือไม่

ความพึ่งพอใจต่อเว็บไซต์นี้
  
::..การจัดการองค์ความรู้..::
km_mnre
wb12
km_reo3
 
::..ระบบติดตาม/ประเมินผล..::
1
2
3

 
::..บริการประชาชน..::
1
11
2
3
5
7
002
003
004
005
 

::..ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม..::

 flower01  ระบบข้อมูลคุณภาพอากาศและ

เสียง (กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ระบบข้อมูลการบริหารจัดการ

ที่ดิน (สผ.)

 flower01  ฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน

(กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ฐานข้อมูลการป้องกันมลพิษ

(กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล

(กรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

 flower01  ระบบฐานข้อมูลธรณีวิทยาและ

ทรัพยากรธรณี (กรมทรัพยากรธรณี)

 flower01  ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมิน

ประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น

(กรมทรัพยากรน้ำ)

 flower01  ข้อมูลสถิติ อุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

 flower01  ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาด

เล็ก (กรมพัฒนาที่ดิน)

 flower01  ดินของประเทศไทย (กรมพัฒนา

ที่ดิน)

 flower01  ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของ

ประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน)

reo03_code


 

ค่านิยม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ"

                                             ความเป็นมา

  

    จากการปฎิรูประบบราชการ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ซึ่งมีผลบังคับ

ใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับ ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจ

การบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกา แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ตลอดจนกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2545 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่

1-16 เป็นราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคและเป็นส่วนราชการระดับกอง ซึ่งเป็นการโอนกิจ

การบริหาร และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-12 สังกัดสำนักงานโนบายและแผน

สิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และของศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 1-12

(ยกเว้น กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหาร กลุ่มงานอาชีวอนามัยและกลุ่มงานจัดหาน้ำสะอาด)

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งเป็นสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ดังนี้

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

(เชียงใหม่)                              

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่

และลำพูน                                                            

 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2

(ลำปาง)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ พะเยา ลำปาง แพร่ และสุโขทัย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

(พิษณุโลก)       

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 

(นครสวรรค์)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์

และอุทัยธานี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

(นครปฐม)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี

และนครปฐม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

(นนทบุรี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี

สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7

(สระบุรี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี นครนายก

และปราจีนบุรี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8

(ราชบุรี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี  เพชรบุรี

และประจวบคีรีขันธ์ 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

(อุดรธานี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ เลย อุดรธานี หนองคาย นครพนม

และสกลนคร

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10   

(ขอนแก่น)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ หนองบัวลำภู ชัยภูมิ มหาสารคาม

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และบึงกาฬ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11

(นครราชสีมา)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

และศรีษะเกษ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12

(อุบลราชธานี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร 

อุบลราชธานี  และอำนาจเจริญ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13

(ชลบุรี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่  ฉะเชิงเทรา  สระแก้ว  ชลบุรี

ระยอง จันทบุรี  และตราด

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14

(สุราษฎร์ธานี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี

และนครศรีธรรมราช

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15

(ภูเก็ต)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

(สงขลา) 

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่  พัทลุง  สงขลา  ปัตตานี ยะลา 

และนราธิวาส

    

      ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 1169/2560 ลงวันที่ 2

ตุลาคม 2560 เรื่องการกำหนดจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-6 สืบเนื่อง

จากรัฐบาลได้มีการกำหนดแนวเขตพื้นที่ระดับภาค ทั้ง 6 ภาค ในการพัฒนาประเทศระดับพื้นที่ภูมิภาค

ในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน และให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ หรือนโยบายของรัฐบาล สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนซ้ำซากของพื้นที่

      ดังนั้น เพืิ่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาค และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศระดับพื้นที่ภูมิภาค

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้กำหนดจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ดังนี้

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

(เชียงใหม่)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 

และลำพูน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2

(ลำปาง)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ พะเยา ลำปาง แพร่ และน่าน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

(พิษณุโลก)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย และเพชรบูรณ์

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 

(นครสวรรค์)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่  กำแพงเพชร นครสวรรค์  พิจิตร

และอุทัยธานี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

(นครปฐม)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ชัยนาท  สุพรรณบุรี สมุทรสาคร

และนครปฐม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

(นนทบุรี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ สิงหบุรี อ่างทอง ปทุมธานี          

พระนครศรีอยุธยา  และนนทบุรี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7

(สระบุรี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ สระแก้ว ลพบุรี สระบุรี นครนายก

และปราจีนบุรี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8

(ราชบุรี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ สมุทราสงคราม กาญจนบุรี ราชบุรี

เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

(อุดรธานี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ เลย อุดรธานี หนองคาย นครพนม

บึงกาฬ และสกลนคร

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

(ขอนแก่น)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ หนองบัวลำภู ชัยภูมิ มหาสารคาม

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11

(นครราชสีมา)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

และชัยภูมิ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12

(อุบลราชธานี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ มุกดาหาร  ยโสธร ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี  และอำนาจเจริญ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13

(ชลบุรี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่  ฉะเชิงเทรา  สระแก้ว  ชลบุรี

ระยอง จันทบุรี สมุทรปราการ และตราด

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14

(สุราษฎร์ธานี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ชุมพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี

และนครศรีธรรมราช

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15

(ภูเก็ต)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และระนอง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

(สงขลา)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ สตูล  สงขลา  ปัตตานี ยะลา 

และนราธิวาส

                                        วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ 

 

     "องค์กรเชี่ยวชาญด้านวิชาการ และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค"

 

 

 พันธกิจ

 

        เชี่ยวชาญอนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุมการจัดสรร และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งการสร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   โดยอาศัยการเสริมสร้างระบบ

และกลไกการจัดการภายในให้สามารถดำเนินภารกิจประสานกับเครือข่ายภาคี   และผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอกอย่างมีพลังและสอดคล้องกลมกลืน

 

                                          บทบาทหน้าที่

  

        สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง ดังนี้


          1. จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับภาค

          2. เฝ้าระวัง และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยวิชาการขั้นสูง เพื่อการประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่

และรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาค

          3. ตรวจวัด และทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เพื่อบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอ้างอิงตามมาตรฐาน

          4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค ตลอดจน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

          5. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

          6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                                      โครงสร้างองค์กร

ส่วนอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

   1. บริหารงานอำนวยการสำนักงาน งานธุรการและสารบรรณ งานราชพิธี/รัฐพิธี

   2. บริหารงานบุคคล พัฒนา และประเมินประสิทธิภาพบุคลากร งานระเบียบ คำสั่ง

และงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

   3. บริหารงานการคลัง การจัดทำบัญชีงบประมาณ และประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี

   4. บริหารงานพัสดุ การจัดซื่อจัดจ้าง จัดทำทะเบียนพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่าย เก็บรักษาซ่อมบำรุง

   5. บริหารงานและจัดระเบียบการใช้ยานพาหนะ และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร

สถานที่ ตรวจสอบซ่อมบำรุงยานพาหนะ และตกแต่งซ่อมแซมอาคารสถานที่

   6. บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

   7. ประสานและอำนวยการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมของสำนักงาน

   8. ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

   1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ในระดับภาค

   2. ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด

ในระดับพื้นที่ รวมทั้งดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

และพื้นที่เฝ้าระวังหรือพื้นที่เสี่ยงด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

   3. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

   1. ติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

   2. ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ เหตุฉุกเฉิน และอุบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม

   3. เสนอแนะ และให้คำปรีักษาทางวิชาการดำเนินงานตามกฎหมายด้านการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

   1. เป็นศูนย์ทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการจัดการตคุณภาพสิ่งแวดล้อม

   2. พัฒนารูปแบบการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย สำหรับส่งเสริมเครือข่ายเฝ้าระวัง

ใช้ในระดับพื้นที่

   3. จัดทำระบบคุณภาพ พัฒนารูปแบบ และวิธีการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมให้ได้ตาม

มาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

   1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค

   2. เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

   3. วิจัย และพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

   1. ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแจ้งเตือนสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

   2. จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาค

   3. จัดทำ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมทั้งสารสนเทศภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับภาค

 

                                          บุคลากรสำนักงาน

 

 

                                                      00

                                                           นายถาวร เพ็ชรบัว 

                                          ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

:: ส่วนอำนวยการ ::
11
 
 
นางสาวศิริพรรณ อินทรสัมพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
121315

นางอิสรีย์ วงษ์ทองดีจรัส

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชำนาญงาน

นางสาวิตรี  ยิ้มทองสุข       

พนักงานธุรการ ส 4

นายเสกสรร ดอนเล้าไพร

ช่างฝีมือสนาม ช 4

14 1817

นายภาสกร อ๊อดเอก         

พนักงานพัสดุ ส 3

นายณรงค์ฤทธิ์ หมอนทอง

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายมานพ วงษ์อยู่น้อย

พนักงานขับรถยนต์ ส 2
1612019

นายพลเทพ ทองสมบูรณ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายวัชระ โฉมแดง

พนักงานขับรถยนต์

นางสมนึก มีศิลป์

แม่บ้าน
   
:: ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ::
31  

นายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม

3233 

นางสาวนฤมล นาคมี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ชำนาญการ

นางสาวสุรีย์รัตน์ ฟังนิยมอมตะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
   
:: ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ::
41  

นางบุษรา ผลทวี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4243 

นางสาวฉลอง นงค์เยาว์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ชำนาญการ

นายธนกฤต เลิศจันทรางกูล

พนักงานปฏิบัติการ

 

   
:: ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ::
21  

นายชาตรี ไชยวงค์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
22        
23 24

นายณัฐชานนท์ อุตสม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ชำนาญการ              

นายอณุพล หมื่นยงค์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ชำนาญการ

นางสาวกัญญารัตน์ ฉิมเอี่ยม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
   
:: ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ::
61  

นายอานนท์ ลาวัณยกุล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
626364

นางสาววรรณภา อิ่มใจ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ชำนาญการ

นางสาวมินตา ธารีจิตร์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฎิบัติการ

นางสาวกาญจนา ไฝเพ็ชร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
65
66
 

นางสาวสุนันทา เคลือบยิ้ม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวพนิดา แก้วจาเครือ
พนักงานปฏิบัติการ
 
   
:: ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ::
51  

นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
52

 53

 54

นายสราวุธ สราศิริ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ชำนาญการ

นาวสาวพัชรกิต อินทร์พรม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ชำนาญการ

นายปรัชญา ตระกลรัตน์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม