boss60_1
 
นายถาวร เพ็ชรบัว
ผู้อำนวยการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3
 
reo3pl
 

Search

หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน สสภ.3
ข่าว
ติดต่อเรา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานวิชาการ
บทความสิ่งแวดล้อม
เอกสารและคู่มือ
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการความรู้
องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
สาระน่ารู้
กระดานสนทนา
ระบบแสดงผลเตือนภัยคุณภาพอากาศจากรถตรวจอากาศเคลื่อนที่
ระบบแสดงผลเตือนภัยคุณภาพน้ำพื้นที่วิกฤต
ข้อมูลเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
แผนผังเว็บไซต์
คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
ประกาศเตือนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ
คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยสนับสนุนโดรงการจังหวัดสะอาด
GREEN OFFICE 2560
GREEN OFFICE 2561
GREEEN CITY 2561
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด 2561
ฐานข้อมูลขยะ
โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านพื้นที่ สสภ3 ปี2561
ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำย้อนหลัง6ปี

เข้าระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

ขณะนี้มี 10 บุคคลทั่วไปออนไลน์
Free Counter
เมื่อ 1 มกราคม 2557
::..การจัดการองค์ความรู้..::
km_mnre
wb12
km_reo3
 
::..ระบบติดตาม/ประเมินผล..::
1
2
3

 
::..บริการประชาชน..::
1
11
2
3
5
7
002
003
004
005
 

::..ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม..::

 flower01  ระบบข้อมูลคุณภาพอากาศและ

เสียง (กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ระบบข้อมูลการบริหารจัดการ

ที่ดิน (สผ.)

 flower01  ฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน

(กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ฐานข้อมูลการป้องกันมลพิษ

(กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล

(กรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

 flower01  ระบบฐานข้อมูลธรณีวิทยาและ

ทรัพยากรธรณี (กรมทรัพยากรธรณี)

 flower01  ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมิน

ประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น

(กรมทรัพยากรน้ำ)

 flower01  ข้อมูลสถิติ อุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

 flower01  ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาด

เล็ก (กรมพัฒนาที่ดิน)

 flower01  ดินของประเทศไทย (กรมพัฒนา

ที่ดิน)

 flower01  ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของ

ประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน)

reo03_code


 

ค่านิยม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ"
องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
    (1 เมษายน 2557)
    โดย นางสาววรรณภา อิ่มใจ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 
    โดย นายปรัฐกร ปิงกัน  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
 
    โดย นางสาววกาญจนา ไฝเพ็ชร  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 
    โดย นางสาววกาญจนา ไฝเพ็ชร  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 
    โดย รศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
    โดย นายคณิน ไศลวรากุล  พนักงานห้องปฏิบัติการ
 
    โดย นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 
::  รูรั่วโอโซน (14 มิถุนายน 2556) 
    โดย นางสาวพนาลี แตงน้อย นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา

    โดย สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสีย กรมควบคุมมลพิษ
 
::  สินค้าฉลากเขียว   (1 พฤษภาคม 2556) 
    โดย นางสาวกาญจนา ไฝเพ็ชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 
    โดย นายอาวีระ ภัคมาตร์  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 
::  สารหนู   (21 มีนาคม 2556)        
    โดย นางบุษรา  ผลทวี  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 
::  หญิงตั้งครรภ์กับสารเคมี   (18 กุมภาพันธ์ 2556) 
    โดย นางสาวกาญจนา ไฝเพ็ชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 
    โดย นางสาวสุดารัตน์ เอี่ยมสะอาด นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
 
    โดย นางสาวพัชรา แก้วทอง นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
 
    โดย นางสาววันวิสา สีคำดี  พนักงานห้องปฏิบัติการ
 
    โดย นางสาวศุภจิตร  ขุนจร  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
 
    โดย นางสาวกาญจนา ไฝเพ็ชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 
    โดย นายปรัฐกร ปิงกัน  พนักงานห้องปฏิบัติการ
 
    โดย นางสาววรรณภา อิ่มใจ  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 
::  ไม้ประดับดูดสารพิษ   (2 กันยายน 2554)        
    โดย นายอานนท์ ลาวัณยกุล  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ และนางสาวนฤมล นาคมี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 
    โดย นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 
::  เงามืดในการกำจัดมูลฝอย   (30 สิงหาคม 2554)        
    โดย นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 
    โดย นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 
::  ฝายแม้วโครงการพระราชดำริ   (15 สิงหาคม 2554)        
    โดย นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 
    โดย นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 
    โดย นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 
    โดย นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 
::  CSR กับปัญหาโลกร้อน   (10 สิงหาคม 2554)        
    โดย นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 
::  วันสิ่งแวดล้อมโลก ๒๕๕๔   (29 กรกฎาคม 2554)        
    โดย นายอานนท์ ลาวัณยกุล  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 
    โดย นายอานนท์ ลาวัณยกุล  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 
    โดย นายอานนท์ ลาวัณยกุล  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 
     โดย นางสาวสัจจาพร เชยกีวงษ์  นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
::  Carbon Footprint   (20 กรกฎาคม 2554)    
     โดย นางสาวสัจจาพร เชยกีวงษ์  นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
::  การผลิตถ่านจากซังข้าวโพด   (20 กรกฎาคม 2554)    
     โดย นายพิสิษฐ์  ศรีกัลยานิวาท  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 
     โดย นายนิทัศน์ สัมฤทธิ์  นิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 
     โดย นายนิทัศน์ สัมฤทธิ์  นิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 
     โดย นางสาวเอมอร จันทร์อนุรักษ์  นิสิตมหาวิทยาลัยมหิดล
 
    โดย นางสาวลลิตษา หอมกระแจะ นิสิตมหาวิทยาลัยมหิดล
 
::  Eco-design   (29 มิถุนายน 2554)    
    โดย นางสาวลลิตษา หอมกระแจะ นิสิตมหาวิทยาลัยมหิดล
 
::  การทำนาแบบไม่เผาตอซัง   (28 มิถุนายน 2554)        
    โดย นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 
::  พืชพลังงาน   (28 มิถุนายน 2554)        
    โดย นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 
    โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
::  ปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาคเหนือของประเทศไทย   (18 เมษายน 2554)    

    โดย นางสาววัลวรางค์ โพธิสาวัง นิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

::  มารู้จักรอยเลื่อนปัว จังหวัดน่าน   (18 เมษายน 2554)    

    โดย นายปรัชญา ตระกลรัตน์  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อม

::  การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์แฮงค์   (29 มีนาคม 2554)    

    โดย นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

::  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   (29 มีนาคม 2554)    

    โดย นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

::  ภาษีสิ่งแวดล้อม   (14 มีนาคม 2554)        
    โดย นายถาวร เพ็ชรบัว  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 
::  ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน   (14 มีนาคม 2554)    

    โดย นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

::  การตรวจวัดมลพิษทางน้ำ   (11 มีนาคม 2554)    

    โดย นางบุษรา ผลทวี นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

 

::  การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  (30 สิงหาคม 2553)    

    โดย นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท  นัำกวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 55 จาก 95