boss60_1
 
นายถาวร เพ็ชรบัว
ผู้อำนวยการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3
 
reo3pl
 

Search

หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน สสภ.3
ข่าว
ติดต่อเรา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานวิชาการ
บทความสิ่งแวดล้อม
เอกสารและคู่มือ
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการความรู้
องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
สาระน่ารู้
กระดานสนทนา
ระบบแสดงผลเตือนภัยคุณภาพอากาศจากรถตรวจอากาศเคลื่อนที่
ระบบแสดงผลเตือนภัยคุณภาพน้ำพื้นที่วิกฤต
ข้อมูลเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
แผนผังเว็บไซต์
คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
ประกาศเตือนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ
คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยสนับสนุนโดรงการจังหวัดสะอาด
GREEN OFFICE 2560
GREEN OFFICE 2561
GREEEN CITY 2561
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด 2561
ฐานข้อมูลขยะ
โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านพื้นที่ สสภ3 ปี2561
ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำย้อนหลัง6ปี

เข้าระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไปออนไลน์
Free Counter
เมื่อ 1 มกราคม 2557
::..การจัดการองค์ความรู้..::
km_mnre
wb12
km_reo3
 
::..ระบบติดตาม/ประเมินผล..::
1
2
3

 
::..บริการประชาชน..::
1
11
2
3
5
7
002
003
004
005
 

::..ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม..::

 flower01  ระบบข้อมูลคุณภาพอากาศและ

เสียง (กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ระบบข้อมูลการบริหารจัดการ

ที่ดิน (สผ.)

 flower01  ฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน

(กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ฐานข้อมูลการป้องกันมลพิษ

(กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล

(กรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

 flower01  ระบบฐานข้อมูลธรณีวิทยาและ

ทรัพยากรธรณี (กรมทรัพยากรธรณี)

 flower01  ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมิน

ประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น

(กรมทรัพยากรน้ำ)

 flower01  ข้อมูลสถิติ อุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

 flower01  ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาด

เล็ก (กรมพัฒนาที่ดิน)

 flower01  ดินของประเทศไทย (กรมพัฒนา

ที่ดิน)

 flower01  ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของ

ประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน)

reo03_code


 

ค่านิยม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ"

 

                                          บุคลากรสำนักงาน

 

 

                                                      00

                                                           นายถาวร เพ็ชรบัว 

                                          ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

:: ส่วนอำนวยการ ::
11
 
 
นางสาวศิริพรรณ อินทรสัมพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
121315

นางอิสรีย์ วงษ์ทองดีจรัส

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชำนาญงาน

นางสาวิตรี  ยิ้มทองสุข       

พนักงานธุรการ ส 4

นายเสกสรร ดอนเล้าไพร

ช่างฝีมือสนาม ช 4

14 1817

นายภาสกร อ๊อดเอก         

พนักงานพัสดุ ส 3

นายณรงค์ฤทธิ์ หมอนทอง

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายมานพ วงษ์อยู่น้อย

พนักงานขับรถยนต์ ส 2
1612019

นายพลเทพ ทองสมบูรณ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายวัชระ โฉมแดง

พนักงานขับรถยนต์

นางสมนึก มีศิลป์

แม่บ้าน
   
:: ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ::
31  

นายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม

3233 

นางสาวนฤมล นาคมี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ชำนาญการ

นางสาวสุรีย์รัตน์ ฟังนิยมอมตะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
   
:: ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ::
41  

นางบุษรา ผลทวี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4243 

นางสาวฉลอง นงค์เยาว์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ชำนาญการ

นายธนกฤต เลิศจันทรางกูล

พนักงานปฏิบัติการ

 

   
:: ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ::
21  

นายชาตรี ไชยวงค์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
22        
23 24

นายณัฐชานนท์ อุตสม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ชำนาญการ              

นายอณุพล หมื่นยงค์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ชำนาญการ

นางสาวกัญญารัตน์ ฉิมเอี่ยม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
   
:: ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ::
61  

นายอานนท์ ลาวัณยกุล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
626364

นางสาววรรณภา อิ่มใจ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ชำนาญการ

นางสาวมินตา ธารีจิตร์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฎิบัติการ

นางสาวกาญจนา ไฝเพ็ชร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
65
66
 

นางสาวสุนันทา เคลือบยิ้ม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวพนิดา แก้วจาเครือ
พนักงานปฏิบัติการ
 
   
:: ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ::
51  

นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
52

 53

 54

นายสราวุธ สราศิริ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ชำนาญการ

นาวสาวพัชรกิต อินทร์พรม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ชำนาญการ

นายปรัชญา ตระกลรัตน์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม