boss60_1
 
นายถาวร เพ็ชรบัว
ผู้อำนวยการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3
 
reo3pl
 

Search

หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน สสภ.3
ข่าว
ติดต่อเรา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานวิชาการ
บทความสิ่งแวดล้อม
เอกสารและคู่มือ
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการความรู้
องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
สาระน่ารู้
กระดานสนทนา
ระบบแสดงผลเตือนภัยคุณภาพอากาศจากรถตรวจอากาศเคลื่อนที่
ระบบแสดงผลเตือนภัยคุณภาพน้ำพื้นที่วิกฤต
ข้อมูลเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
แผนผังเว็บไซต์
คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
ประกาศเตือนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ
คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยสนับสนุนโดรงการจังหวัดสะอาด
GREEN OFFICE 2560
GREEN OFFICE 2561
GREEEN CITY 2561
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด 2561
ฐานข้อมูลขยะ
โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านพื้นที่ สสภ3 ปี2561
ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำย้อนหลัง6ปี

เข้าระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

ขณะนี้มี 10 บุคคลทั่วไปออนไลน์
Free Counter
เมื่อ 1 มกราคม 2557

คุณพึ่งพอใจเว็บไซต์นี้หรือไม่

ความพึ่งพอใจต่อเว็บไซต์นี้
  
::..การจัดการองค์ความรู้..::
km_mnre
wb12
km_reo3
 
::..ระบบติดตาม/ประเมินผล..::
1
2
3

 
::..บริการประชาชน..::
1
11
2
3
5
7
002
003
004
005
 

::..ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม..::

 flower01  ระบบข้อมูลคุณภาพอากาศและ

เสียง (กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ระบบข้อมูลการบริหารจัดการ

ที่ดิน (สผ.)

 flower01  ฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน

(กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ฐานข้อมูลการป้องกันมลพิษ

(กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล

(กรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

 flower01  ระบบฐานข้อมูลธรณีวิทยาและ

ทรัพยากรธรณี (กรมทรัพยากรธรณี)

 flower01  ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมิน

ประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น

(กรมทรัพยากรน้ำ)

 flower01  ข้อมูลสถิติ อุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

 flower01  ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาด

เล็ก (กรมพัฒนาที่ดิน)

 flower01  ดินของประเทศไทย (กรมพัฒนา

ที่ดิน)

 flower01  ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของ

ประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน)

reo03_code


 

ค่านิยม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ"

                                      โครงสร้างองค์กร

ส่วนอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

   1. บริหารงานอำนวยการสำนักงาน งานธุรการและสารบรรณ งานราชพิธี/รัฐพิธี

   2. บริหารงานบุคคล พัฒนา และประเมินประสิทธิภาพบุคลากร งานระเบียบ คำสั่ง

และงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

   3. บริหารงานการคลัง การจัดทำบัญชีงบประมาณ และประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี

   4. บริหารงานพัสดุ การจัดซื่อจัดจ้าง จัดทำทะเบียนพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่าย เก็บรักษาซ่อมบำรุง

   5. บริหารงานและจัดระเบียบการใช้ยานพาหนะ และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร

สถานที่ ตรวจสอบซ่อมบำรุงยานพาหนะ และตกแต่งซ่อมแซมอาคารสถานที่

   6. บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

   7. ประสานและอำนวยการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมของสำนักงาน

   8. ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

   1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ในระดับภาค

   2. ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด

ในระดับพื้นที่ รวมทั้งดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

และพื้นที่เฝ้าระวังหรือพื้นที่เสี่ยงด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

   3. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

   1. ติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

   2. ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ เหตุฉุกเฉิน และอุบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม

   3. เสนอแนะ และให้คำปรีักษาทางวิชาการดำเนินงานตามกฎหมายด้านการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

   1. เป็นศูนย์ทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการจัดการตคุณภาพสิ่งแวดล้อม

   2. พัฒนารูปแบบการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย สำหรับส่งเสริมเครือข่ายเฝ้าระวัง

ใช้ในระดับพื้นที่

   3. จัดทำระบบคุณภาพ พัฒนารูปแบบ และวิธีการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมให้ได้ตาม

มาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

   1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค

   2. เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

   3. วิจัย และพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

   1. ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแจ้งเตือนสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

   2. จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาค

   3. จัดทำ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมทั้งสารสนเทศภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับภาค